title

B1_39 Dėl Korupcijos prevencijos programos ataskaitos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2013 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO
2013 m. kovo 28 d. Nr. B1-39
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Molėtų rajono savivaldybės 2012-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-10 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012–2013 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“, 5.4. punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2012-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą už 2012 metus (pridedama).

2. Paskelbti šią ataskaitą Savivaldybės tinklapyje antikorupcinės veiklos skiltyje.

Meras

Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B1-39

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2013 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2012 METUS

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Įgyvendinimas
  1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
1.1. Atlikti visuomenės apklausą tikslu nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius. 2012 m. I-II ketv.

2013 m. III ketv.

Apklausos būdu nustatomos Savivaldybės veiklos sritys, kuriose gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti. Koreguojamas Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas. 2012 metų rugsėjo – lapkričio mėnesiais savivaldybės interneto svetainėje buvo atlikta anoniminė apklausa apie galimas korupcijos pasireiškimo sritis. Apklausoje dalyvavo 46 asmenys. Apklausos rezultatai pateikti Korupcijos prevencijos komisijai ir paskelbti interneto svetainės skiltyje „Antikorupcinė veikla“
1.2. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose, įmonėse. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir priežiūrą. 2012 m. I- III ketv.

 

2013 m. III ketv.
Nustatomos konkrečios Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Nustatytos konkrečios veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jų skaičius. Molėtų r. savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas atliko Molėtų r. savivaldybės įstaigų (struktūrinių padalinių, filialų) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą. Informacija pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui 2012-10-08 d. raštu Nr. SD-17 ,,Dėl Molėtų r. savivaldybės įstaigų (struktūrinių padalinių, filialų) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymo pateikimo“.
1.3. Nustačius konkrečias veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengti motyvuotą išvadą ir pateikti ją Korupcijos prevencijos komisijai, Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir priežiūrą. 2012 m. III ketv.

 

2013 m. IV ketv.
Nustatyti konkrečias korupcijos prevencijos priemones. Parengta motyvuota išvada. Molėtų r. savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pateiktame Molėtų r. savivaldybės įstaigų (struktūrinių padalinių, filialų) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašyme (toliau - Aprašymas) pateiktos rekomendacijos korupcijos prevencijos priemonių vykdymui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintų ,,Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų“ IV d. 14 p. nuostatomis, įvertinus Aprašyme pateiktą informaciją, parengta motyvuota išvada dėl Molėtų r. savivaldybės įstaigų (struktūrinių padalinių, filialų) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo.

Motyvuota išvada pateikta 2013-01-15 Savivaldybės mero raštu Nr. B22-96 ,,Dėl išvados pateikimo“ STT Panevėžio valdybai.

  2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinti galimybę tarnautojų veikimui savo nuožiūra
2.1. Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse pateikti administracinių paslaugų teikimo aprašus, nuorodas į teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir administravimą. Pateikti atmintines, prašymų formas (administracinės paslaugos gavimui), administracinių paslaugų įkainius. Savivaldybės įstaigos, įmonės, Savivaldybės administracijos skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius.

2012 m. I-II ketv.

2013 m. I-II ketv.

Viešas visuomenės informavimas apie teikiamas administracines paslaugas, jų įkainius. Skatinamas skaidrus ir atviras viešųjų paslaugų teikimas. Supaprastinta informavimo apie teikiamas paslaugas sistema ir informacijos prieinamumas.

Parengtų ir paskelbtų paslaugų aprašų, atmintinių, prašymų formų skaičius.

Savivaldybės interneto svetainėje sukurtas puslapis „Administracinių paslaugų aprašai“, kuriame paskelbti 6 Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, 1 Bendrojo skyriaus, 22 Socialinės paramos skyriaus, 4 Žemės ūkio skyriaus paslaugų aprašai. Taip pat Civilinės metrikacijos, Turto, Statybos ir vietinio ūkio skyrių puslapiuose paskelbtos 34 atmintinės, kuriose aprašytos paslaugų teikimo procedūros. Administracinių paslaugų aprašų puslapis nuolat papildomas.

2.2. Parengti ir patvirtinti sąrašą pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatomis. Bendrasis skyrius,

 

Savivaldybės taryba.
Iki 2012 metų

 

kovo 1 d.
Sudarytos prielaidos išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Patvirtinti sąrašą pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Valstybės tarnautojai, politikai informuoti apie prievolę deklaruoti viešus ir privačius interesus elektroniniu būdu, teiktos konsultacijos.
2.3.

Užtikrinti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų taikymą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose, įmonėse.

Prižiūrėti ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas. Informaciją apie tai raštu pateikti Korupcijos prevencijos komisijai.

Bendrasis skyrius 2012-2013 metai

 

Nuolat
Sudarytos prielaidos išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Pateikusių deklaracijas asmenų skaičius.

 

Interesų konfliktų skaičius.
Prižiūrima ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas IDIS sistemos pagalba.
  3. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus, tobulinti antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą
3.1. Parengti Antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo metodiką. Teisės skyrius 2012 m. I ketv. Sudarys sąlygas tinkamai atlikti priimamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. Sumažins riziką korupcijos pasireiškimo tikimybei priimant teisės aktus. Atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas padidins visuomenės pasitikėjimą. 2012 metais buvo reikalingi mokymai – seminarai dėl reikiamų žinių įgijimo. Buvo konsultuojamasi ir derinama, rengiant projektą su STT specialistais, su atitinkamų mokymų – seminaro lektoriumi dėl Molėtų rajono savivaldybės norminių teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių parengimo (toliau – Taisyklės). Taipogi parengus ir pateikus projektą Tarybai tvirtinti, pasikeitė 2003-02-26 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 276, kuriuo mes vadovavomės, todėl šių Taisyklių priėmimo klausimo svarstymas buvo atidėtas. Konsultavomės su STT specialistais dėl naujojo 2012-10-16 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1276 taikymo. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių užtruko minėtų Taisyklių parengimas. Pastaba. 2013-01-24 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-2 buvo patvirtintos reikiamos Taisyklės.
3.2. Antikorupciniu požiūriu vertinti pasirinktus teisės aktų projektus. Teisės akto projekto rengėjas 2012 m. II-IV ketv. 2013 m. Nuolat Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė. Įvertintų teisės aktų projektų skaičius. 2012 metais antikorupciniu požiūriu teisės aktų projektai nebuvo vertinami
  4. Kurti kovos su korupcija kultūrą, vykdyti Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų , personalo švietimą korupcijos prevencijos srityje, vykdyti antikorupcinio švietimo programų diegimą ir tobulinimą švietimo įstaigose
4.1. Rengti Savivaldybės politikų, Savivaldybės administracijos darbuotojų (ypač specialistų, rengiančių Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus), Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais, mokyti darbuotojus vertinti teisės aktus antikorupciniu požiūriu. Bendrasis skyrius, Savivaldybės įstaigos, įmonės. Kasmet Savivaldybės politikai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai bus supažindinti su korupcijos prevencinėmis priemonėmis ir pasekmėmis. Priemonių (paskaitų, seminarų, susitikimų ir pan.) skaičius. Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius. Mokymai 2013 -03-20 „Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje“. Projektas finansuojamas ES lėšomis. Dalyvių skaičius -20 (valstybės tarnautojai, tarybos nariai, savivaldybės įstaigų vadovai)
4.2. Konsultuoti Savivaldybės įstaigas, įmones korupcijos prevencijos klausimais. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir priežiūrą. Nuolat Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė. Konsultacijų skaičius. Vykdoma
4.3. Diegti antikorupcines mokymo programas švietimo įstaigose (konkursų, paskaitų ir kt. renginių antikorupcine tema organizavimas). Kultūros ir švietimo skyrius, Švietimo įstaigos. Kasmet Mokinių informavimas ir švietimas korupcijos prevencijos klausimais. Švietimo įstaigų, kuriose pravestos antikorupcinės mokymo programos (konkursai, paskaitos ir kt. renginiai) skaičius. Bendrojo ugdymo mokyklose antikorupcijos tema integruota į pilietiškumo, etikos, ekonomikos ir kitas pamokas. Mokyklose vyko antikorupcijos savaitės, įvairūs renginiai, akcijos, diskusijos susitikimai.

Molėtų gimnazijoje vyko III klasės mokinių susitikimas su Skaidrumo dirbtuvių atstovais. III klasės mokinės, išklausiusios Skaidrumo dirbtuvių programą, pravedė Ia klasėje pamoką, kurios tema „Korupcija“. Vyko susitikimai su Lietuvos Muitinės departamento atstovais, Molėtų rajono policijos komisariato darbuotojais.

Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje antikorupcijos temos nagrinėtos per mokomųjų dalykų pamokas. 9 klasėje ekonomikos pamokose nagrinėta tema „Verslo etika“ – kalbėta, diskutuota apie skaidrų verslą, sąžiningumą. 9, 10 klasėse per pilietiškumo pagrindų pamokas nagrinėtos temos: „Vartotojai ir jų teisių apsauga“, „Prekyba žmonėmis“.

Joniškio vidurinėje mokykloje vyko konkursas – viktorina „Kas yra korupcija ?“ bei piešinių ir plakatų konkursas antikorupcijos tema.

Suginčių vidurinėje mokykloje2012 m. gruodžio 3-7 d. kovos su korupcija savaitė: plakatų konkursas, ant aštuonkojo, iškabinto mokyklos koridoriuje, mokiniai rašė mintis, vyko baigiamasis renginys „Korupcijai – ne“.

Balninkų pagrindinėje mokykloje2012 m. gruodžio 1- ąją savaitę buvo minima Tarptautinė antikorupcijos diena:1 – 4 klasėse saviraiškos valandėlių metu pravesti pokalbiai, 5 – 8 klasėse lietuvių kalbos pamokose mokiniai rašė rašinius korupcijos prevencijos tema, 9 – 10 klasėse pilietiškumo pagrindų pamokose vyko pokalbiai antikorupcijos tema.

Dubingių pagrindinėje mokykloje 7- 8 klasėse vyko pokalbis – diskusija antikorupcijos tema „Ar aš turiu tvirtą stuburą ?“, 9 klasėje pilietiškumo pamokose nagrinėtos temos „Žiniasklaidos įtaka visuomenės pažiūrų formavimui ir bandymas išsiaiškinti teisės – „spaudos laisvė“ esmę“, Tolerancijos esmės suvokimas ir jos saviraiškos būdai“. 10 klasėje vyko pokalbis – diskusija „Interesų grupės. Interesai ir jų išraiška“.

Molėtų pagrindinėje mokykloje2012 m. gegužės mėnesį vyko mokytojų susitikimas su Molėtų rajono apylinkės prokurore tema „Korupcija: priežastys, padariniai ir reforma“. Antikorupcinio švietimo temos buvo integruotos į dalykų pamokas.2012 m. gruodžio 3 – 7 dienomis vyko savaitė „Korupcijai – ne“. Jos metu vyko renginiai: 5 – 10 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Molėtų rajono policijos komisariato pareigūnais, kurio metu buvo kalbama kas yra korupcija ir kaip ją pažaboti, 8 klasių mokinai susitiko su Molėtų rajono apylinkės teismo teisėju. Mokykloje vyko klasės valandėlės „Atsakomybės ugdymas“, piešinių konkursas „Mes prieš korupciją“, rašinių konkursas „Kodėl žmonės būna nesąžiningi ?“.

Videniškių pagrindinėje mokykloje antikorupcinis ugdymas integruotas į pilietiškumo pagrindų pamokas bei vyksta klasių valandėlių metu.

  5. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę, ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai
5.1. Užtikrinti anoniminės informacijos apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje teikimo galimybes: telefono linija, elektroninis paštas ar kt. Apie galimybes teikti informaciją skelbti vietinėje spaudoje, įstaigų internetiniuose tinklalapiuose. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius 2012 m.
I ketv.

 

Kas ketvirtį.
Padidėjęs visuomenės informuotumas apie kreipimosi galimybę susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis. Informacinių skelbimų skaičius. Savivaldybės interneto svetainės puslapyje „Antikorupcinė veikla“, skelbiamos anoniminės informacijos galimybės:
1. Molėtų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijai – telefonu (8 383) 54 787 (darbo valandomis), faksu (8 383) 51442 (visą parą), el. paštu korupcijai-ne@moletai.lt(visą parą). 2. LR specialiųjų tyrimų tarnybai (nurodyti telefonas, faksas ir el. paštas pranešimams visą parą).
5.2. Nagrinėti asmenų skundus, žiniasklaidos pranešimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, padarytų Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, atvejų. Išnagrinėti šiuos atvejus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti. Korupcijos prevencijos komisija Gavus skundą,

 

pranešimą.
Laiku reaguoti į paaiškėjusius faktus, pritaikyti tinkamas antikorupcines priemones. Skundų, pranešimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius. Komisijos priimtų sprendimų skaičius. 2012 metais skundų nebuvo gauta.
5.3. Viešai skelbti Savivaldybės Korupcijos prevencijos programą ir programos įgyvendinimo priemonių planą interneto svetainėje www.moletai.lt, skiltyje ,,Antikorupcinė veikla“. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Kasmet, Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl patvirtinimo Užtikrintas korupcijos prevencijos priemonių viešumas. Sudaryta galimybė plačiau informuoti visuomenę. Skelbiama
5.4. Teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Korupcijos prevencijos komisijos veiklos bei Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą, pateikti informaciją apie įvykdytas priemones. Ataskaitą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt, skiltyje ,,Antikorupcinė veikla“.

Korupcijos prevencijos komisija, Viešųjų ryšių ir informatikos Skyrius.

Kasmet,

 

I ketvirtis
Užtikrintas informacijos apie Korupcijos prevencijos programos vykdymą viešumas. Įgyvendintų priemonių skaičius.  


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra